آثار جدید
 آثار جدید5

لوح فشرده"سیری در غزلیات شکسپیر"

موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

آثار جدید 4

کتاب در صحبت حافظ

365 روز در صحبت حافظ

انتشارات سخن

آثار جدید 3

کتاب نغمه عشاق

گزیده دیوان حکیم الهی قمشه ای

انتشارات سخن

آثار جدید 2

لوح فشرده "در صحبت فارابی "

موسسه فرهنگي هنري الهي قمشه اي

آثار جدید 1

کتاب باباطاهر عریان

خانه فرهنگ و هنر گویا

آثار در دست تهیه
آثار در دست تهیه 5

لوح فشرده "در ساحت خیام"

آثار در دست تهیه 4

لوح فشرده"حافظ آشنا"

آثار در دست تهیه 3

کتاب 365 روز در صحبت فردوسی

شرح آثار فردوسی

آثار در دست تهیه 2

لوح هاي فشرده "در صحبت ابن سینا"