آثار جدید
 آثار جدید5

کتاب متون عرفانی به زبان فارسی

انتشارات سمت

آثار جدید 4

قرآن کریم

 با ترجمه حکیم مهدی الهی قمشه ای و ویرایش حسین الهی قمشه ای

انتشارات پارس کتاب

آثار جدید 2

لوح فشرده "سيري در ادبيات، هنر و عرفان 10"

موسسه فرهنگي هنري الهي قمشه اي

آثار جدید 1

کتاب گنجینه آشنا

365 روز در صحبت حافظ  
انتشارات سخن

آثار در دست تهیه
آثار در دست تهیه 5

کتاب ترانه های عاشقانه باباطاهر

آثار در دست تهیه 4

دیوان حافظ با تصحیح حسین الهی قمشه ای

آثار در دست تهیه 3

کتاب 365 روز در صحبت حافظ

آثار در دست تهیه 2

لوح هاي فشرده سیری در ادبیات هنر و عرفان ١١ و ١٢