آثار جدید
دیدار آشنا 22

آلبوم دیدار آشنا ۲

هجده سخنرانی صوتی درباره بزرگان
ناشر: موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

shop.drelahighomshei.com

آثار جدید 7

آلبوم سیری در ادبیات، هنر و عرفان ۱۱

هفت سخنرانی صوتی در دعوت به علم و‌هنر و اخلاق
ناشر: موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

shop.drelahighomshei.com

 

 

در صحبت ابن سینا

 آلبوم در صحبت ابن سینا

نه سخنرانی صوتی در شرح کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا
ناشر: موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

shop.drelahighomshei.com

در صحبت خیام

آلبوم در صحبت خیام

ده سخنرانی صوتی در شرح رباعیات حکیم عمرخیام
ناشر: موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

shop.drelahighomshei.com

آثار جدید6

دیوان حافظ

ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا

آثار در دست تهیه
آثار در دست تهیه 5

 کتاب در صحبت فردوسی

آثار در دست تهیه 3

کتاب قلبی زیر یک سنگ

آثار در دست تهیه 2

آلبوم سیری در ادبیات، هنر و عرفان ۱۲