گزیده ها

«نام معشوق بر در و دیوار»

نقل است که (ابو سعید ابوالخیر)
پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود چنان که سرایی ساخته بود و جملهٔ دیوار آن را صورت محمود و لشکریان و فیلان او نگاشته. شیخ طفل بود. گفت: "یا بابا از برای من خانه ای باز گیر".
ابوسعید همهٔ آن خانه را اللّٰه بنوشت.
پدرش گفت: "این چرا نویسی؟".

«نوری در تاریکی»

خداوند برای خلق شگفتی‌هایش
در راههای رمز آلود و راز آمیز سیر می‌کند.
او پاهایش را
در میانه اقیانوس استوار می‌کند

«دعاهای مستجاب زده»

خداوند هستی که به گفته حکیم نظامی
دانای درون و بیرون، و عالمِ به غیب و شهود جهان است
با رسولش فرمود:
«و قل رب زدنی علما»

«ایمان به مشیت پروردگار»

ای پروردگار ما،
هر نعمت که خواهی از ما دریغ کن،
اما از این موهبت ما را محروم مکن
که ایمان آوریم به طرح مشیت تو که در زمان و مکان گسترده است،

«مائده‌های آسمانی»

عیسی بن مریم گفت: پروردگارا، ما را از آسمان مائده‌ای بفرست تا این روز برای ما و آیندگان عید مبارکی گردد و آیتی از رحمت تو باشد که تو بهترین روزی‌دهندگانی(مائده: ۱۱۴)
□ این دعایی است که شایسته است همه مردمان به دل و زبان با پروردگار خویش زمزمه کنند و غیر از این مائده‌های زمینی که
آنها نیز لطف و رحمت خداوند است، همچنین مائده‌ای از آسمان برای روح طلب کنند که روزی خاص آدمیان در آسمان است.
مائده آسمانی یا از جنس حکمت و معرفت و دانایی است چون دریافتنِ سرّ ِ قضای الهی و راههای قرب به حضرت حق و شیوه‌های آراستن خویشتن برای محبوب شدن نزد آن معشوق یگانه و نهایتاً محبوب شدن در دل‌های مردمان. 

«عبادت و خدمت»

دو برادر بودند و مادری.
هر شب یک برادر به خدمت مادر مشغول شدی،
و یک برادر به خدمت خداوند.
آنکه به خدمت خداوند بودی

«طرح هوشمند»

جهان زیباتر از آن است
که فرزند بخت و اتفاق باشد
بلکه بی گمان فرزند بینش و دانایی است
زیرا ذرات پراکنده و سرگردان، که بی مقصود در هم آمیزند،