گزیده ها

«در صحبت عارفان»

به غفلت عمر شد حافظ، بیا با ما به میخانه
که شنگولانِ سرمستت بیاموزند کاری خوش
حافظ
□ کمتر غزلی هست در دیوان حافظ که دعوت به میخانه و اهمیت پذیرش این دعوت در آن یاد نشده باشد و این خود نشان می‌دهد که با رفتن به میخانه آدمی از غفلت بیرون می‌آید و زندگی اش معنی پیدا می‌کند. 

«عروج کائنات به سوی انسان»

هر دانه شن
هر قطعه سنگ
هر صخره و هر تپه
هر چشمه و هر جويبار

«تنعّم در دنیا»

گر نقل و کباب و گر می ناب خوری
می دان که به خواب در همی آب خوری
چون برخیزی ز خواب باشی تشنه
سودت نکند آب که در خواب خوری

«حُسن و ملاحت»

به حُسنِ خلق و وفا کس به یارِ ما نرسد
تو را درین سخن انکارِ کارِ ما نرسد
اگرچه حُسن‌فروشان به جلوه آمده‌اند
کسی به حُسن و ملاحت به یارِ ما نرسد

«مولانا و ماهیت شعر»

مولانا در گوشه و کنار مثنوی مکرّر به ماهیت شعر و سرچشمۀ الهی آن اشاره کرده است. سخن مولانا مانند نظامی این است که جوهر شاعری و نبوت یکی است و آن برآمدن از نفس جزئی خویش و پیوستن به نفس کلی عالم است که در حقیقت همان نفس ناطقۀ انسانی و همان روح و نفس الهی است که در همۀ انسان‌ها نشانی از آن پدیدار است و رایحه‌ای از آن به مشام می‌رسد.
در ابیات زیر می‌شنویم سخن نوح را با قوم خویش که دلایل نبوت خود را اعلام می‌کند:
چون بمردم از حواس بوالبشر
حق مرا شد سمع و ادراک و بصر

«بر سر مزار من مایست»

اینجا بر سر مزار من مایست
و اشک فراق مریز
من نمردم و جان نسپردم
من در آن گور نیستم

«زمزمۀ محبت»

حق تعالی ایشان(قدیسان) را سعتی و حوصله‌ای عظیم داده است که تحمل می‌کنند.
از صد کژی یک کژی را می‌گویند تا او را دشوار نیاید و باقی کژیهاش را می‌پوشانند بلکه مدحش می‌کنند که آن کژت راست است تا به تدریج این کژیها را یک یک ازو دفع می‌کنند.
همچنانکه معلم کودکی را خط آموزد. چون به سطر رسد، کودک سطر می‌نویسد و به معلم می‌نماید.
پیش معلم، آن همه کژست و بد.