Home Persian Gems Calendar Ask Dr. Elahi Persian Quotation Shopping Search
 

گر تو سنگ صخره و مرمر بوي                        چون به صاحبدل رسي گوهر شوي

مهر پاكان در ميان جان نشان                            دل مده الا به مهر دل خوشان          

    (مثنوي)

 

2

جزوها را رويها سوي كل است             بلبلان را عشق با روي گل است                  

      (مثنوي)

 

ني حديث راه پر خون مي كند             قصه هاي عشق مجنون مي كند

محرم اين هوش جز بي هوش نيست       مر زبان را مشتري جز گوش نيست       

(مثنوي)     

 

در غم ما روزها بيگاه شد                                روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو رو باك نيست                       تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيست      

(مثنوي)

 

بند بگسل باش آزاد اي پسر                 چند باشي بند سيم و بند زر              

(مثنوي)

 

كوزه چشم حريصان پر نشد                تا صدف قانع نشد پر در نشد

هر كه را جامه ز عشقي چاك شد          او ز حرص و عيب كلي پاك شد                      

(مثنوي)

 

عاشقي پيداست از زاري دل                 نيست بيماري چو بيماري دل

علت عاشق ز علتها جداست                عشق اصطرلاب اسرار خداست             

(مثنوي)

 

اي لقاي تو جواب هر سوال                 مشگل از تو حل شود بي قيل و قال

ترجمان هر چه ما را در دل است          دست گير هر كه پايش در گل است      

 (مثنوي)

 

آرزو مي خواه ليك اندازه خواه              برنتابد كوه را يك برگ كاه

آفتابي كز وي اين علم فروخت             اندكي گر پيش آيد جمله سوخت         

 (مثنوي)

 

10

عشقهايي كز پي رنگي بود                   عشق نبود ، عاقبت ننگي بود               

 (مثنوي)

 

11 

خشم و شهوت مرد را احول كند                       ز استقامت روح را مبدل كند

چون غرض آمد ،‌هنر پوشيده شد                      صد حجاب از دل بسوي ديده شد         

(مثنوي)

 

12 

چون كني بر بي حسد مكر و حسد        زان حسد دل را سياهيها رسد

خاك شو مردان حق را زير پا               خاك بر سر كن حسد را همچو ما        

 (مثنوي) 

 

13 

گل بي رخ يار خوش نباشد                 بي باده بهار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان                  بي لاله عذار خوش نباشد                   

(حافظ)

 

14 

رسول (ص) فرمودند : نيك چيزي است مال شايسته مرد شايسته را                 

(كيمياي سعادت)

 

15 

رسول (ص) فرمودند : عذاب هيچ كس اندر قيامت عظيمتر از عذاب عالمي نيست كه وي به علم خويش كار نكند.      

(كيمياي سعادت)

 

16 

خداي متعال فرمود : فلاح كسي را بود كه پاك گردد ، نه آنكه علم پاكي بياموزد.              

(كيمياي سعادت)

 

17 

عوام عيب كنندم كه عاشقي همه عمر                 كدام عيب كه سعدي خود اين هنر دارد              

(سعدي)

 

18 

بار خدايا مرا روزي كن دوستي خويش و دوستي دوستان خويش و دوستي آن كه مرا به دوستي تو نزديك گرداند و دوستي خود را به من دوست تر گردان از آب سرد بر تشنه.

  رسول اكرم (ص) - روانهاي روشن

 

19 

 

عشق انسان را با بزرگترين قهرمانان برابر مي كند.               

(گوته)

 

20 

در شان مادر :

من احساس مي كنم كه در آسمانهاي برين ، فرشتگان ، هنگامي كه با يكديگر نجوا مي كنند ، در بين كلمات آتشين عشق خويش ، نمي توانند كلمه اي بيايند كه به پايه نام"مادر" مقدس باشد.

 ادگار الن پو-روانهاي روشن

 

21 

داناترين شما آدميان ، كسي است كه چون سقراط بداند كه هيچ نمي داند.

افلاطون – آپولوژي

 

22 

آدمي وقتي كه مي خواهد دست بكاري زند ، نبايد در اين انديشه باشد كه آن كار به مرگ مي انجامد يا به زندگي بلكه بايد بيانديشد به اينكه درست است يا نادرست.

 افلاطون – آپولوژي

 

23 

كسي كه راهي را درست دانست و پيش گرفت ، يا فرماندهش او را به رفتن آن مامور كرد نبايد از خطر بهراسد.

 افلاطون – آپولوژي

 

24 

نظم جهان اجازه نمي دهد كه بدان به نيكان زيان برسانند آنان مي توانند مرا بكشند يا از حقوق اجتماعي محروم سازند ولي اين بدبختي نيست ، بدبخت كسي است كه مانند آنان بكوشد تا كسي را بر خلاف عدالت از ميان بردارد.

 افلاطون – آپولوژي

 

25 

سزاوار نيست كه آدمي چه در دادگاه و چه در ميدان جنگ از چنگال مرگ به آغوش ننگ بگريزد.

 افلاطون – آپولوژي

 

26 

نبايد در اين انديشه باشيم كه توده مردم درباره ما چه خواهند گفت بلكه بايد ببينيم آن يك تن كه نيك و بد و عدل و ظلم را مي شناسد چگونه داوري خواهد كرد.

  افلاطون – كريتون

 

27 

زندگي خوب آن زندگي است كه با نيكي و زيبايي و عدالت قرين باشد .

 افلاطون – كريتون

 

28 

دانايي مهمترين جزء فضيلت است.        

افلاطون – پروتاگوراس

 

29 

عدالت اين است كه كردار آدمي موافق حق باشد.

 افلاطون – پروتاگوراس

 

30 

همين بس كه مرد بد نباشد و عدالت را كه براي پايدار ماندن جامعه لازم است پايمال نكند.

افلاطون – پروتاگوراس

 

31 

كساني را دوست خواهم داشت و خواهم ستود كه بدي نكنند ، از روي ميل

 افلاطون – پروتاگوراس

 

32 

اگر كسي خوب و بد را بشناسد هيچ عاملي نمي تواند او را به رفتن راهي ديگر وادار سازد جز راهي كه دانش به او مي نمايد ، و دانش درست چنان نيرومند است كه همواره به ياري آدمي مي شتابد.

افلاطون – پروتاگوراس

 

33

فرومایه مردمی که کار را به چشم داشت پاداش آنمی کنند .

(کتاب گیتا سرود خدایان )

 

34

مردی که از زنگ هر تعلق آزاد باشد نه به خوشی مسرورگردد ونه به خاموشی ملول شود این است مردصاحب یقین .

(کتاب گیتا سرود خدایان )

 

35

 سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر است .

(گوته)

 

36

 اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست، وجود گل در کنار خار بایدمایه شادی ما باشد .

(گوته )

 

37

مصیبتی بدتر از این نیست که ابلهان ، دانایان را به فروتنی بخوانند.

(گوته )

 

38

 پرپر کردن یک گل ظلم به کل طبیعت است .

(گوته )

 

39

 طبیعت یگانه کتابی است که تمامی صفحاتش پر معنی است .

(گوته )

 

40

ذوق پرورش نمی یابد مگر باتماشای زیبایی.

(گوته )

 

41

عاشق تنها زیبایی صورت را می بیند و عاقل  زیبایی سیرت را وعارف هر دو زیبایی را.

(گوته )

 

42

 زندگی اندک اندک به هر کس می فهماند چه کاره است .

(گوته )

 

43

 آرامش مدام نیز کسل کننده است ، گاهی طوفان هم لازم است .

(نیچه )

 

44

 آسان ترین راه برای از بین بردن افتخارات ، خودستایی است.

(نیچه )

 

45

ما تنها برای خودمان متولد نمی شویم ، تولد ما به همه کسانی که بعدها در زندگی ما ظاهر می شوند مربوط می شود .

(نیچه )

 

     
English صفحه اول