Home Persian Gems Calendar Ask Dr. Elahi Persian Quotation Shopping Search
 

 

به ياد هنرمند يگانه استاد حسن کسايي

 

       گر نبودي با لبش ني را سمر     

       ني جهان را پر نکردي از شکر       مولانا

 

استاد حسن کسايي ني نواز عشق

پرده هاي ساز را به کنار زد

و در پس پرده هاي راز پنهان شد

او به باغي رفت که ساکنانش بر پرده هاي آهنگ راه مي روند

زمين بهشت با موسيقي فاخر فرش شده است

و پذيراي همه کساني است که در زمين

با زيبايي، هم آهنگي و تناسب و انسجام و توازن و تقارن

عشق مي ورزند وگرنه :  

    

    چه کار اندر بهشت آن مدعي را

    که ميل امروز با حوري ندارد       سعدي

 

و عجبا از کارگاه خيال  هنرمندان

که از يک سو غوغاي زاغ و زغن

و هياهوي ما و من را مي گيرند

و از سوي ديگر با زير و بم آهنگ

فرشهاي سُندس و استبرق مي بافند

تا مردمان بر آن پاي کوبي کنند و دست افشانند

 

 

     سّر پنهان است اندر زير و بم

     فاش اگر گويم جهان بر هم زنم       مولانا

 

زهي سعادت ما که در عصر شکوفايي فناوري زيست مي کنيم

و مي توانيم زير و بم آن ناي خوش نواي را با نوازش انگشتي

بر صفحۀ پرنيان آن سيب

 که هوشمندان و لطيف طبعاني چون" جابز" به ما هديه کرده اند ، بکشانيم :

 

      سوي سوراخي که نامش گوشهاست

      تا به باغ جان که ميوه ش  هوشهاست       مولانا

 

بدين موهبت، استاد کسايي پيوسته با ماست

و همچنان مي تواند از پس پرده با ما راز گويد

هر چند که چهرۀ شيرين و نگاه گرم و دلنشين او از پيش چشم ما محو شده است

و کدام تسلاي خاطر توان يافت

براي بازماندگان خاص و عام او

که عامۀ ايرانيان در سراسرجهانند ،

مگر همان ميراث گرانبهايي از الواح صوتي

که او براي تسلاي خاطر ما به جاي نهاده است.

 

                                                                             تهران ،  27 خرداد 1391

                                                                      حسين الهي قمشه اي

 

 

  
English صفحه اول