پرسش های متداول
1. منظور از راه رفتن حضرت عیسی روی آب چیست؟
2. یکی از آموزه های شما " پیکار پیوسته آدمی با دیو " است چطور می توان در زندگی روزمره به این امر مهم پرداخت؟ با توجه به اینکه این دیو ها درونی هستند از چه طریق می توان وارد مبارزه شد؟ 
3. آیا این حدیث پیامبر که:" روز قیامت هر چشمی در قیامت گریان است مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریسته باشد"، صحت دارد ؟ 
4. منظور خیام از این شعر چیست؟ قومی متفکرند اندر ره دین     قومی به گمان فتاده در راه یقین     می ترسم از آن که بانگ آید روزی    کای بی خبران راه نه آن است و نه این  
5. چرا خداوند حضرت آدم را بخاطر خوردن سیب از بهشت بیرون راند و یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاد که دوباره انسان را برگرداند، چرا ابتدا حضرت آدم را نبخشید؟
6. در صورت امکان غزل ذیل باشماره ۲۱۵۶ دیوان شمس را شرح کنید: سیمبرا ز سیم تو سیمبرم بجان تو     وز می نو که داده ای جان نبرم به جان تو۰۰۰۰  
7. چگونه می توان امی بودن پیامبر اکرم را به کسانی که معجزه بودن قران را درک نکرده اند اثبات کرد؟
8. اعراب چرا حمله، غارت و تجاوز ها کردند و مثل داعش بودند؟
9. انتقاد های شدیدی به روش زندگی پیامبر و قرآن شنیده می شود در خصوص اینکه چرا تعداد زیادی همسر داشتند و اصلا چرا می شود چهار همسر داشت؟
10. صاحب دل کل است چون او را ببینی کل را دیده ای، منظور از  انسان کامل چیست؟