پرسش های متداول
91. آيا تعليمات انبيا در جهان هاى ديگر هم ادامه خواهد داشت؟
92. معنى اين بخش از كتاب پيامبر جبران خليل جبران چيست؟ " فراموش مكنيد كه من به نزد شما باز خواهم گشت چند دمى ديگر، روح مشتاق من آب و خاك جسم تازه اى را گرد خواهد آورد، دمى چند بر پشت باد درنگ خواهم كرد و آنگاه زنى ديگر مرا خواهد زاييد؟ "
93. چگونه به خدا ايمان آوريم و چگونه آن ايمان را حفظ كنيم؟
94. با توجه به اين كه مى دانيم حق و حقيقت همان پروردگار است؛ پس چرا مى گويند " حق تلخ است "؟
95. منظور از سخن لائوتسه كه گفت " اين فضاى خالى كوزه است كه به كار مى آيد و آن تهى بودن است كه چرخ را به حركت در مى آورد " چيست؟
96. منظور از آيه " نفخت فيه من روحى " چيست؟
97. در قرآن آمده است "ما از علم جز اندكى به انسان نداديم " و يا " علم آن تنها نزد پروردگار است " از طرفى هم شنيده ايم كه علم انسان كامل همان علم نامتناهى پروردگاراست. آيا اين سخن با كلام قرآن در تضاد نيست؟ چرا عارفان گفته اند در علم به مقامى مى رسيم كه مى فهميم هيچ نمى دانيم؟
98. چرا از پاره ای از لذات معنوی لذت نمی بریم ؟
99. آیا مقامات انبیاء و اولیا و بزرگان از پیش نزد خداوند مقدر و معلوم است یا آنکه هرکس می تواند برای رسیدن به مقامات بلند تلاش کند ؟
100. من گناهی کرده ام که از خود شرمنده ام واز کار خود بسیار پشیمان، چگونه می توانم با این عذاب وجدان ادامه حیات دهم ؟