پرسش های متداول
91. آيا فرزند آورى در دنيايى كه پر از هرج و مرج و آشوب است، واجب است؟
92. كودكى كه بدون حق انتخاب در بين انسانهاى وحشى متولد شده است چه كسى جز خداى مهربان بايد از او محافظت كند و چرا ما بايد شاهد كشتار اين كودكان بيگناه باشيم؟
93. چرا مسيحيان حضرت عيسى را خدا مى نامند؟
94. در آيه ٨٨ سوره صافات آمده است كه "ابراهيم به آسمان و انجم نگاه كرد و گفت من سقيم (بيمار) هستم"، كاربرد اين آيه چيست؟
95. روح چگونه بوجود مى آيد و معنى روح قبل از تولد چيست؟
96. دليل نقض و اِشكال در شكل دار بودن خداوند چيست، با توجه به اينكه در قرآن (الله نور السموات و الارض مثل نوره كمشكاة ...) نيز ظاهرأ براى خداوند شكل متصور شده است؟
97. مفهوم "وجودْ بى نهايت است" چيست؟
98. تفاوت عرفان و حكمت و ارتباط آن با نور چيست؟
99. تكليف كسانى كه طبع شعر دارند چيست، با توجه به اينكه شما فرموديد بزرگان ادبيات همه حرفها را به بهترين شكل ممكن گفته اند؟
100. منظور از ملاقات با خدا چيست؟