پرسش های متداول
101. منظور از ملاقات با خدا چيست؟
102. رقص سماع چيست ؟
103. آيا اين احتمال وجود دارد كه بزرگان و عرفايى كه به مقام عشق رسيده اند ، براى نجات بشر از تلخى فلسفى عدم وجود خداى بيرونى و براى معنا بخشيدن به زندگى انسان ، دروغ زيبا را به حقيقت زشت ترجيح داده اند تا آدمى دوران كوتاه عمرش را به شيرينى گذراند؟
104. نام پنج آموزگار ما كه در یکی از سخنرانیهایتان اشاره كرديد چيست ؟
105. آيا خصوصيات ذاتى انسانها قابل تغيير است؟
106. با توجه به استدلالهایى كه در اهداف خلقت داريم چرا دانشمندان فلسفه و فيزيك نظريه پوچ گرايى مى دهند؟
107. چگونه آرامش بدست آمده از عرفان را حفظ كنيم؟
108. چرا عاشق موجب رنجش معشوق مى شود ؟ آيا عاشق عاشق نيست يا معشوق معشوق نيست يا عشق عشق نيست؟
109. آيا ممكن است موجوداتى برتر از انسان در زمان ديگرى خلق شده باشند يا خلق شوند؟
110. آيا شاهد افكار و اعمال خويش بودن براى درك كمال كافى است؟