پرسش های متداول
111. نظرتان در مورد مديتيشن و مراقبه و ذكر در طريقت صوفيان براى خالى كردن ذهن چيست؟
112. چرا نبايد دينمان را خودمان انتخاب كنيم؟
113. ارتباط روح انسان با فرم يا صورت چيست؟
114. منظور از جهان هاى موازى چيست؟
115. اگر ما در راه باشيم و تا زمان مرگ به نتيجه نرسيم چه مى شود؟
116. چگونه بايد از ترديدها رها شد؟
117. چرا گاهى اوقات احوالى به انسان دست مى دهد و شوق و اشتياقى بوجود مى آيد ولى يكباره چنان از آن احوال تهى و غرق در غفلت مى شويم كه گويى توهمى بيش نبوده است، آيا جذبه بوجود آمده واقعى است؟
118. معنى"ديد پيمبر نه به چشمی دگر بلكه بدين چشم سر اين چشم سر" چيست و چگونه مى توان معشوق ازل را با چشم سر ديد؟
119. چگونه مى توان ره صد ساله را يك شبه رفت؟
120. منظور از پرهيز چيست؟