پرسش های متداول
111. آيا براى رسيدن به كمال بايد از تمامى علوم زمان از رياضيات و فيزيك و غيره آگاه بود؟
112. شهود چيست و چگونه مى توان به عالم شهود دست يافت؟
113. آيا مى توان به آرزوهاى بزرگ دست يافت يا به قول مولانا: آرزو مي خواه ليك اندازه خواه برنتابد كوه را يك برگ كاه؟
114. پس از مرگ چه احساسی به انسان دست خواهد داد ؟
115. مدتی است که بین دو راهی عجیبی قرار گرفته ام ، دو راهی سنت و مدرنیسم . زمانی پا در راه دین و فرهنگ خودمان می گذارم چیزهایی می بینم و مسایلی برایم پیش می آید که با خود فکر می کنم چرا مانند غربیان نباید زندگی کرد و چرا ما نباید مانند آنها آزادی داشته باشیم و قید و بندهای زیادی که در اینجا هست و نتوانسته جلوی خیلی از رذایل اخلاقی را بگیرد برای چیست و با خود فکر می کنم آنها که حکومت دینی ندارند از ما موفق تر بوده اند و شاید از لحاظ اخلاقی وقانونمندی از ما بهتر باشند اما از طرفی با خود می گویم که ما حداقل می خواهیم به احکام الهی عمل کنیم و شاید یک روز به آن برسیم یا شاید هم نرسیم.اما تکلیف امثال من چه می شود که در این جامعه زندگی می کنیم که اکثرا فقط شعار می دهند و در عمل چیزی وجود ندارد.
116. عرفان عملی چیست ؟
117. آيا فرزند آورى در دنيايى كه پر از هرج و مرج و آشوب است، واجب است؟
118. كودكى كه بدون حق انتخاب در بين انسانهاى وحشى متولد شده است چه كسى جز خداى مهربان بايد از او محافظت كند و چرا ما بايد شاهد كشتار اين كودكان بيگناه باشيم؟
119. چرا مسيحيان حضرت عيسى را خدا مى نامند؟
120. در آيه ٨٨ سوره صافات آمده است كه "ابراهيم به آسمان و انجم نگاه كرد و گفت من سقيم (بيمار) هستم"، كاربرد اين آيه چيست؟