پرسش های متداول
131. معنى"ديد پيمبر نه به چشمی دگر بلكه بدين چشم سر اين چشم سر" چيست و چگونه مى توان معشوق ازل را با چشم سر ديد؟
132. چگونه مى توان ره صد ساله را يك شبه رفت؟
133. منظور از پرهيز چيست؟
134. خطرات راه عشق چيست؟
135. منظور از میانه روی چیست و راه تشخیص آن چگونه است؟
136. آيا آدمى در طى مراحل هفت گانه عشق همچنان اسير نفس است يا در وادى عشق نفس را قربانى مى كند؟
137. مفهوم اميد چيست؟
138. آيا تعليمات انبيا در جهان هاى ديگر هم ادامه خواهد داشت؟
139. معنى اين بخش از كتاب پيامبر جبران خليل جبران چيست؟ " فراموش مكنيد كه من به نزد شما باز خواهم گشت چند دمى ديگر، روح مشتاق من آب و خاك جسم تازه اى را گرد خواهد آورد، دمى چند بر پشت باد درنگ خواهم كرد و آنگاه زنى ديگر مرا خواهد زاييد؟ "
140. چگونه به خدا ايمان آوريم و چگونه آن ايمان را حفظ كنيم؟