پرسش های متداول
131. با توجه به استدلالهایى كه در اهداف خلقت داريم چرا دانشمندان فلسفه و فيزيك نظريه پوچ گرايى مى دهند؟
132. چگونه آرامش بدست آمده از عرفان را حفظ كنيم؟
133. چرا عاشق موجب رنجش معشوق مى شود ؟ آيا عاشق عاشق نيست يا معشوق معشوق نيست يا عشق عشق نيست؟
134. آيا ممكن است موجوداتى برتر از انسان در زمان ديگرى خلق شده باشند يا خلق شوند؟
135. آيا شاهد افكار و اعمال خويش بودن براى درك كمال كافى است؟
136. نظرتان در مورد مديتيشن و مراقبه و ذكر در طريقت صوفيان براى خالى كردن ذهن چيست؟
137. چرا نبايد دينمان را خودمان انتخاب كنيم؟
138. ارتباط روح انسان با فرم يا صورت چيست؟
139. منظور از جهان هاى موازى چيست؟
140. اگر ما در راه باشيم و تا زمان مرگ به نتيجه نرسيم چه مى شود؟