پرسش های متداول
51. چرا در صحبتهايتان از لايب نيتز بيش از فيلسوفان ديگر ياد مى كنيد؟
52. چگونه كينه و حسادت را از زندگيمان دور كنيم؟
53. آيا متوسل شدن به انبيا و اوليا راه درستى است؟
54. آيا فراهم كردن زندگى ايده آل و مرفه با نظر به اينكه اسلام سادگى را توصيه كرده است منافات دارد؟
55. چه كنيم تا به عالمى كه شما در آن بسر مى بريد برسيم ، همان عالم امن و سلام؟
56. راه مقابله با ترس در زندگى چيست ( ترس از حيوانات، ارتفاع و ....)؟
57. با توجه به آيه ٤٠ سوره انفال مصرف خمس در چه مواردى است؟
58. چه نيازى بود كه ما به عالم ماده بياييم و به تكامل برسيم و مجددأ بسوى وحدت بازگرديم؟
59. چرا خداوند عالم ماده را خلق كرده است؟
60. هدف خداوند از خلق اين جهان مادى و جهانهاى ديگر چه بوده است؟