پرسش های متداول
71. فرد زرنگى با مغالطه به اهدافش مي رسد و فرد نادانى در دام مغالطه، بازى را مى بازد، كداميك مستحق سرزنش هستند؟
72. با توجه به اينكه سعادت در زندگى، اعتقاد به خوبى و حقيقت است، پس جايگاه رعايت اصول و فروع دین کجاست؟
73. تفاوت فردوسى با ديگر شاعران پارسى زبان چيست؟
74. متعالى ترين شاعران انگليسى زبان كدامند؟
75. منظور از "مشرك" كه در قرآن آمده است و بايد به مجازات برسد كيست؟
76. آيا حسود همان شر و شيطان است؟
77. براى شناخت ادبيات و قرآن از كجا و چگونه شروع كنيم؟
78. نظرتان در مورد شبهه اى كه در اصالت اشعار پروين اعتصامى وجود دارد چيست؟
79. با توجه به كلى گويى قرآن چگونه و از چه راه با جزئيات آن آشنا شويم؟
80. براى بهره مند شدن از مواهب اين دنيا و دنياى ديگر چه كنيم؟